دبی سلام

چرخ و فلک دبی

چرخ و فلک عین دبی

چرخ و فلک عین دبی عین دبی، بزرگترین چرخ و فلک دنیا یکی از اهداف دبی، تبدیل شدن به شهر اولین ها و بهترین ها در دنیا بوده که میتوان گفت در این مسیر تا ادامه مطلب